Finns ingen som du

Så liten har min lilla plutt vart, tom ännu mindre!!!


JAAA!!!

Wesslau räddade 2 straffar! TACK! Nu ligger vi på en 10:onde plats och slipper kvalserien. Min hälsa klarar det inte, så stanna gärna på 9 eller 10 platsen TACK =)
I ♥ DIF
I ♥ DIF
I ♥ DIF
I ♥ DIF
I ♥ DIF
I ♥ DIF
I ♥ DIF
ALLTID, OAVSETT!

shiiit

Kom hem lagom till sudden... nervöst som fan, detta är inte hälsosamt, nu är det staffar...


Den här poängen som står på spel, kan absolut avgöra hela kvalstrecksstriden.

sömn, mat, plugg & häst

slänger i mig lite käk innan jag drar till stallet.
Hoppning idag, dressyr på fredag, markarbete kurs på lördag och hopptävling på söndag =)
Livet är bra underbart!

fall

Sitter med olika fall, vad är rätt, vad gör man, vilka lagar gäller, offentliga handlingar, sekretesslagar m.m.m.m. HUR KUL SOM HELST =) =) =) Hade en skit bra föreläsning idag också!!!

t.ex.

Fall 1. Sven byter skola

Sven är 9 år gammal, har dyslexi och får därför specialundervisning i den kommunala skola han går i. Sven ska dock flytta till en annan kommun och börja i ny skola. Svens klassföreståndare, Karin, anser att lärarna på den nya skolan bör känna till att Sven har dyslexi. Därför kontaktar Karin Svens föräldrar för att be dem om samtycke angående att Karin hör av sig till den nya skolan och berättar om vilka problem Sven har och vilken typ av specialpedagogik han får. Svens föräldrar vill dock inte ge samtycke. Sven har blivit retad för att han har specialundervisning och eftersom han är väldigt blyg vill han inte att någon på den nya skolan ska veta att han har dyslexi. Karin tycker att det är problematiskt om inte Svens nya lärare får reda på detta eftersom risken då är stor att Sven inte får den hjälp han behöver. Karin tar därför kontakt med Svens nya lärare och informerar dem om Svens situation. Agerar läraren rätt? Om inte, hur borde läraren agera annorlunda? Spelar det någon roll om Sven flyttar till en fristående eller en kommunal skola?

tufft

Tuff skoldag idag, 13-14.30, DEBATT.

Nu ska jag käka pasta carborna och gosa ner mig i soffan med finaste Bella donna.
Igår var det vår och Bella var hur nöjd som helst när hon fick springa i fårhagen =)Idag är det trist och grått och det växlar mellan regn och snö... =(

trött

Jag är dödstrött!!!

15 mars 2011

Ge staten ansvaret för skolan

Ett tydligt statligt ansvar för skolan skulle ge höjd kvalitet och mer kunskap. Kommunernas varierande resurser får inte äventyra skolans likvärdighet. Det skriver Ann-Cathrine -Haglund.
Med kommunaliseringen av den svenska skolan för 20 år sedan förråddes både lärare och elever. Jag var med i riksdagsdebatten och jag är fortfarande upprörd över beslutet. Kommunaliseringen ledde till att barn och ungdomar i Sverige inte får en likvärdig skolutbildning.

Göran Persson hade som skolminister på ganska kort tid lyckats reta upp en majoritet av lärarkåren — men också många andra — och fått ut lärarna på gatorna att demonstrera som aldrig förr.

Många lärare har berättat att de väl aldrig hade tänkt sig att någon gång i livet demonstrera, men kommunaliseringen upprörde dem så att de kände att de måste. Förtroendet för den förda skolpolitiken var på nollpunkten. Sveket mot lärarna ledde till vrede och bitterhet i lärarkåren, en bitterhet som hos många lever kvar än i dag.

En majoritet av lärarkåren var emot en kommunalisering av lärartjänsterna. Motståndet bottnade i brist på förtroende för Göran Perssons skolpolitik och främst i en djup misstro mot kommunpolitikernas kompetens och kommunernas förmåga och ekonomiska möjligheter att ta ansvar för skolan.

Konsekvenserna av en kommunalisering hade inte analyserats och redovisats. Omman hade utrett hur kommunerna skulle ta ansvaret för skolan, och vidtagit nödvändiga åtgärder för att ansvaret skulle kunna tas på ett bra sätt, kanske situationen hade varit annorlunda — eller också hade man avstått från kommunaliseringen.

Även mediedebatten var synnerligen livlig och det var inte endast lärare som debatterade. Bland andra Theodor Kallifatides skrev i Svenska Dagbladet under rubriken Lärarna hjältar:
"Den underförstådda meningen är uppenbar: den här gången ska lärarna knäc-kas. Men vad är det man vill knäcka? Man vill knäcka det enda kvalitetsmomentet i den svenska skolan. Man vill knäcka de enda lärare som är i stånd att lära ut något. De enda lärare som är lite bättre än sina elever."

I Expressen skrev Sven Delblanc: "Ett land som föraktar och ringaktar lärarkåren bereder vägen för barbari. En skolklass består inte av en grupp schimpanser, som ska lära sig en cirkuskonst. För det krävs bara en dressör. En skolklass består av unga människor med vitt skiftande intressen, önskningar och behov. Sådana kan bara en ´överkvalificerad´ lärare tillgodose. För att få sådana lärare måste yrket ges prestige och hederlig lön."

De fick rätt i sina varningar.

Kan staten återta huvudmannaskapet? Jag är övertygad om att ett tydligt statligt ansvar skulle höja kvaliteten i grundskolan och gymnasieskolan och bidra till att eleverna får mer kunskap och jag hälsar Lärarnas Riksförbunds krav välkomna.

Det är intressant att allt fler i dag instämmer i detta även utanför lärarnas och skolpolitikernas krets. Skoldebatten i samhället handlar i dag i stor utsträckning just om att eleverna i den svenska skolan måste få ökade kunskaper och att skolan inte är likvärdig, att decentraliseringen gått för långt. Skillnaderna mellan kommunerna är enorma.
De åtgärder som regeringen vidtagit innebär att stora steg tagits mot ökad kvalitet och prioritering av skolans kunskapsuppdrag. Ny skollag, ny lärarutbildning, lärarlegitimation, en reformerad grundskola med nya kursplaner, en reformerad gymnasieskola — samtliga har tydligt kunskapsfokus.

Enligt min uppfattning måste man dock också gå ett steg längre och på allvar diskutera huvudmannaskapet och hur vi ska nå fram till en likvärdig skola. Det är bra att båda politiska blocken lovat att konsekvenserna av kommunaliseringen ska utredas.

Barn i Sverige har rätt till en likvärdig skola. Skolan är ett nationellt ansvar och det är inte värdigt vårt land att kommunernas varierande resurser och förmåga ska leda till att eleverna inte får en likvärdig skola och undervisning.

Ann-Cathrine Haglund
lärare, adjunkt, riksdagsledamot (M) 1979—93
fd landshövding i Uppsala län
UNT 15/3 2011


statlig eller inte?

10 argument för statlig finansiering av skolan

Nästan hela svenska folket anser att eleverna inte får en likvärdig utbildning. När vi säger att vi vill ha ett ändrat huvudmannaskap för skolan står majoriteten av väljarkåren bakom oss. Vi tror att ett ökat statligt ansvarstagande krävs för att vi ska få en likvärdig skola. Därför riktar vi en uppmaning till våra politiker:
  • Våga se att kommunerna inte klarar av att ta ansvar för skolan
  • Lyssna till väljarna, 73 % vill ha en förändring
  • Våga ta debatten om en likvärdig skola

Här presenterar vi tio argument för en statlig finansiering av skolan.

1. Skolan är en nationell angelägenhet
Att svenska elever får en undervisning av högsta kvalitet - likvärdig över landet, är en angelägenhet för alla - både för individers välbefinnande och den internationella konkurrenskraften.
Av den anledningen är det avgörande att skolan är uppbyggd kring nationella garantier, som exempelvis rör finansieringen.
2. Dagens ekonomiska ojämlikhet
Landets 290 kommuner har olika ekonomiska förutsättningar för att bedriva skola.
Lessebo kommun i Småland satsar 32 000 kronor på undervisningen per elev i grundskolan medan motsvarande siffra för Arjeplog är 66 500 kronor. Staten är bättre på att fördela resurserna efter elevernas behov så att alla elever har möjlighet att få en undervisning av hög kvalitet.
3. Skillnaderna i elevresultat ökar
Skolverket har konstaterat att de ökande skillnaderna mellan olika elevkategorier delvis har med decentraliseringsreformerna på 1990-talet att göra.
Skillnaderna ökar både mellan elevkategorier och mellan skolor. Kommunerna förmår inte garantera likvärdigheten i utbildningen, då kommunerna sinsemellan har olika ambitionsnivåer.
4. Ett generellt kunskapstapp
Både nationella och internationella utvärderingar visar att svenska elever presterar allt sämre.
Även om Sverige ligger på genomsnittlig nivå eller i vissa fall över genomsnittet är tendensen stadigt sjunkande resultat. Det behövs en nationell strategi för hur denna utveckling ska vändas, en strategi som mynnar ut i mer än endast rekommendationer till kommunerna.
5. Minskade kompensatoriska inslag
Den kommunala finansieringen har tydligt minskat de kompensatoriska resursinslagen till elever med särskilda stödbehov.
Resursfördelningen i kommunerna sker ofta enligt en förenklad schablon. Staten kan, med utgångspunkt i de data som fi nns hos Statistiska centralbyrån, bättre rikta resurser så att alla elever får resurser efter behov, även om en slutlig fördelning görs lokalt.
6. Kunskapsuppdraget måste stå i fokus
En tydlig nedgång i elevernas prestationer syns i statistiken.
Det fi nns inte en enda nationell eller internationell undersökning som kan visa på en förbättring, snarare tvärtom. Staten måste försäkra sig om att kunskapsuppdraget står i fokus för alla elever.
7. Direkt uppdrag till skolan
Skolan måste styras på ett tydligare och mer konsekvent sätt.
Staten måste rikta skoluppdraget direkt till lärare och rektorer. Om staten sätter upp målen måste de även garantera att tillräckliga resurser avsätts. Målformulering och finansiering måste gå hand i hand.
8. Läraryrket måste bli mer attraktivt
Läraryrket har halkat efter rejält, både i löneutveckling och i attraktionskraft.
Denna utveckling måste brytas så att de bästa studenterna ser läraryrket som en möjlig och önskvärd karriär. Genom tydligare styrning, garanterad finansiering av skolan och en förbättrad lärarutbildning kan staten, till skillnad från kommunerna, bidra till att läraryrket åter etableras som toppyrke på studenternas önskelista över framtida karriärer.
9. Lärarnas lön spelar roll för elevresultaten
Genom de stora skillnaderna i ekonomiska förutsättningar kommunerna emellan har läraryrket kommit att utvecklas till ett akademiskt låglöneyrke.
Med statliga garantier för hur skolan ska finansieras och hur resurserna bör användas ökar förutsättningarna för att lärare kommer ikapp konkurrerande akademiska yrkesgrupper lönemässigt.
Detta gynnar rekryteringen av de bästa studenterna till läraryrket och det påverkar i förlängningen elevresultaten positivt.
10. Resurserna måste styras mot undervisningen
Det kommunala huvudmannaskapet med 290 olika skoladministrationer och lika många sätt att styra skolan har skapat ett expansivt byråkratiskt system.

now

But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened and that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger and I feel so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records and then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know


vagnbrist

Idag var det vagnbrist, vissa fick inte åka med för tåget var fullt. Med ca 30 barnvagnar och minst 65 ungar. De satt påklädda med dubbla overaller i fårskinsplädar och skrek. KONSTIGT? Jag var så varm att jag fick ta av mig jackan, för guds skull, knäpp upp ungarnas overaller...? Tåget tar ju 40 min! En stackars tjej kom med en stor fin vovve och en stor resväska, och hon kom inte på. JAG fick be folk gå ut så hon kom in i vagnen där hundar får vara, och där fick la hon stå. Joo vid Kungsbacka fick en person lite dåligt samvete och gav sin plats till henne. Jag hjälpte henne med sin resväska också. Kontrollanterna kunde inte ens gå fram eller bak i tåget, de fick vänta med att kolla biljetterna i Varberg, då hoppade halva tåget av. Ungarna skrek och mammorna matade dem med kakor och saft, MER ENERGI!!! hahaha, det ÄR roligt att åka tåg =)

GHS

GHS, imponerande!
Så häftigt att se dem, världsryttare!

Fick köpt två tävlingshårspännen, fint pannband med glitter till fina Kordero =) Han hade på sig det idag när vi red, så gullig han blev ;) Oj oj oj! Bella och Kordero pussades också, mega gulligt, hon är typ lite högre än hans hov hahahaha, men han sänkte ner sitt ansikte och Bella pussade honom! <3
Jag är super nöjd med min ridning idag, visst var han lite busig och pigg och ville inte hoppa över vissa små bommar men jag tycker jag parerade det bra och vi tog det om och om igen med mycket beröm när han gjorde rätt. Jag utvecklas verkligen i min ridning nu när jag får rida honom, en unghäst. Hon hade fin bjudning och vi fick till riktigt fina anridningar mot de små hindrerna. Och när han fick galoppera på efteråt kändes det så skönt!
Om en vecka ska jag tävla =) Fast jag ska tävla Mangan, funderar på att köra en runda med Kordero också, utom tävlan, bara för att....? kanske... möjligt...!

Nu ska jag vila, Helena och Emelie kommer hem till mig ikväll och vi ska dricka vin och ha det mys. Utgång lär det också bli ;)


Hindrerna är nästan högre än ryttarna ;0)


svarade på frågorna 2010, gör om den idag 2012

Ta närmaste bok och slå upp sidan 18, rad 4 – vad står där?  Bok och Bok blev aftonbladet och det står: Tjänar pengar på skandalen. Ja givetvis handlar det o Tigers otrohetsaffärer. 2010
Genom en summering av induviduella effekter leder detta på makronivå till ökad produktivitet och ökad ekonomisk tillväxt. 2012

Sträck ut din vänstra arm så långt du kan, vad rör du vid?
  En loka flaska och en massa massa pennor. 2010
En stor blå bok (grundbok för lärare) 2012.

Vad var det senaste du såg på tv?
Blåst 2010 Debatt 2012

Utan att se efter, gissa vad klockan är? 11.15? 2010. 23.18 2012

Bortsett från datorn, vad hör du just nu?
  Någon som går i trappor... 2010, TVn och Bella som drömmer 2012

När var du senast utomhus och vad gjorde du då?  Parkerade bilen och gick till jobbet 2010. Parkerade bilen och gick in till mig 2012 

Vad tittade du på innan du började svara på den här undersökningen? www.difhockey.se 2010 & 2012


Drömde du något i natt?
Ja jag drömde en hemsk dröm. 2010 Minns inte min dröm från inatt 2012


När skrattade du senast?
Ja när var det? en halvtimma sen kanske. 2010. I stallet för ca 1 timma sedan 2012.


Vad finns på väggarna i rummet där du är nu?
  en spegel och någon skylt 2010. En tavla och lite julkort ;) 2012.


Har du sett något konstigt på sistone?
  Vad är konstigt? 2010. Mycket konstigt har man skådat på tåget och i Götelaborg 2012.


Vilken var den senaste film du såg?
film...? Hum.... har inte sett film sedan Emelie Malin och Lina var hos mig sist och jag minns inte vad filmen hette.... 2010.
Såg på Wallander - Arvet i söndags med mina systrar. 2012


Om du blev multimiljonär, vad skulle du köpa?
 Bygga ett stort hus till mig och Bella, köpa en nya bil el. 2 kanske? Resa överallt med vänner och familj!!!!! VILL VILL VILL 2010
Bygga ett stort hus till mig och Bella, KÖPA EN HÄST ELLER TVÅ ELLER TRE!!!! Köpa en nya bil el. 2 kanske? Resa överallt med vänner och familj!!!!! VILL VILL VILL 2012

Berätta något om dig själv som folk inte känner till.. hehe..... njaaaa... jag är väldigt blyg... MOHAHAH 2010. piip 2012

Om du kunde förändra EN sak i världen, utan att ta hänsyn till politik och skuldkänslor, vad skulle det vara? Att alla vore rika och att alla fick precis om de ville! 2010 & 2012

Tycker du om att dansa? Om jag gör, på fredagar och lördagar 2010 & 2012

George Bush? Näää Jannice Sandberg 2010
NEJ 2012

Vad skulle dina barn heta? Hans och Greta eller kanske Zoya och Keso 2010.
Sophia, Alexander, Kevin, Alicia, ja oj så mycket fina namn det finns! 2012

Skulle du någonsin överväga att bo utomlands? Njaa jag vet inte, inte permanent....? Men en typ sommarstuga så åker man när man känner fört. 2010
MYCKET MÖJLIGT, kanske flytta till ett fattigt land och starta en skola och utbilda barn =) 2012

Vad vill du att Gud ska säga när du kommer till pärleporten?  Välkommen kanske??? 2010
Kommer du redan??? 2012

Vilka fyra personer vill du ska svara på de här frågorna?  De som vill!!!!!!!!! 2010 & 2012


köpa

Imorgon på mässan ska jag köpa; tävlingshårspänne, gummiband, handskar och kanske en ny fin grimma till Kordero. Hittar säkert massa annat jag vill köpa också, men ja det återstår att se =)

4

Tillbringat över 4 timmar istallet ikväll =) Underbart.

Men vad jag var ofokuserad och red riktigt dåligt idag faktiskt. Mangan och Kordero gjorde sitt bästa medans jag bara satt och gjorde ingenting typ. usch, aja, någongång ska man ha en dålig dag.

Imorgon är det föreläsning 10-12 och sen ska jag möta mina systrar på centralstationen, då beger vi oss ut på stan och käkar lunch sen checkar vi in på hotellet efter det går vi på eurohorse mässan och efter det väntar GÖTEBORG HORSE SHOW =) =) =) =) =) =) =)resan igår

Beslöt mig för att åka buss eftersom vädret var sådär. Gick med Bella till farmor och tog bussen från Apelvikshöjd till stationen. Bussen var försenad 3 min, vilket inte  gjorde mig någonting men när vi åkt i 15 min och fortfarande knappt var i stan började jag bli lite nervös. Mitt tåg skulle ju gå 11.34 och jag måste hinna med det. Obligatorisk närvaro på informationen om den nya kursen väntade ju. jag fick fråga busschauffören när vi skulle vara framme, eftersom jag skulle med tåget 11.34. Jaa han sa att nä vi är försenade så jag vet inte, vi ska vara framm 11.30. VARFÖR kollade jag inte upp när bussen skulle vara framme på stationen? Nää för jag trodde inte att det skulle ta över 20 min att åka från apelvikshöjd till stationen....! MEN jag hann med tåget!
Satte mig på en plats, självfallet skulle en annan knö sig ner jämte mig, och givetvis skulle 2 väldigt långa människor knö in sig mittemot oss på sådana där fällstolar ni vet...! JO TJENA! Sen satt han med sina 1.20 cm långa ben typ PÅ mitt ena ben och skakade och skakade och SKAKADE!!! Sen reste han sig upp och skulle rätta till någonting och satte sig UTAN ATT FÄLLA NER STOLEN! Hans fru fick hjäla honom upp, men de var så himla trångt så jag och en annan fick hjälpa till också. Han satte sig åter igen och skakade sina ben mot mina... Himlans trevligt! Frun pratade och behandlade honom som ett barn. JA SÄGER DÅ DE.Idag blir det stallet, först hoppspecial 18.15-19.30 sen ska jag rida Kordero 20.00 och det lär väl bli en timma de också, ska dock rida i en ny manege idag (ny för mig iaf) så hoppas Kordero inte tycker det blir allt för läskigt!
Nu ska jag och Bells ut i SOLEN!


öl

Igår gick vi ut efter nya kursinfon och en föreläsning. Nya kursen känns betydligt svårare. Men rolig, mycket om hur det är att jobba som tjänsteman och att jobba i en politisk styrd organisation ;0)
Mycket ska argumenteras och vi kommer blir bedömda på vårt sätt att argumentera på våra 6 seminarium + 2 skriftliga uppgifter + 1 hemtenta. Mmm kursen är avslutad och klar 23/3 om man blir godkänd. Chap Chap.
Eftermiddagen/kvällen blev riktigt trevlig, 15 st blev vi. Käkade gos mat och drack en massa bärs. Och i Göteborg kan man gå ut och käka och dricka öl 2 dagar innan CSN pengarna kommer, för det är grymt billigt. Köpte la minsta 7 öl och käkade en apa stor och god hamburgare med pommes och beasås =) hela kalasandet gick på 358:-
hahahaha lovely!

Idag är det vår ute, underbart! Njuter och ler.

ingen semla

Har faktiskt inte ätit någon semla idag. Bara ätit en liten minisemla faktiskt på hela året.
Tycker det e as gott men har liksom bara inte blivit av. Bara så ni vet!


heart

!

Gick upp tidigt och åkte och tränade som planerat, efter det väntade lunchdejt med finaste Bengtsson! =)
Mycket mysigt! Vi gick lite på stan och jag hittade några fina "koftor" men man måste tänka på ekonomin nu och, nej avvakta! =(
Vi pratade om att åka tåg, iaktta folk och vissa speciella händelser vissa roligare än andra, om man säger så... Mamma har också förslagit för mig att skriva en bok; Att åka tåg ;)

Stallet väntade sedan, jag red Johnny och vi fick till en helt OK lektion =) De kommande 3 veckorna kommer jag i stort sätt bo i stallet =) på torsdag ska jag rida hoppspecialen och sen Kordero efter varandra, sen rider jag på lördag ska gå en kurs med Kordero, markarbete med bomar och små hinder, kursen är 3 lördagar v. 8-10. Nästa vecka rider jag tisdag, fredag, lördag och tävla på söndag ;). Veckan därpå är det tisdag, torsdag (1 lektion och 1 självständigt pass) och lördag! ;0) Så jag har ju att göra! Men jag bara älskar det så det gör mig ingenting, för att bli grym gäller det att tillbringa många många timmar i sadeln! =) Övning ger färdighet.

Känner i kroppen nu att jag börjar få lite träningsvärk.
Imorgon ska klassen ut på "after work/school" efter vi påbörjat vår nya kurs =) Ska blir mycket trevligt! Lägenheten ska och visas upp imorgon för de 2 lyckliga som ska få flytta hit!

träna

Nä nu får jag gå och lägga mig, ska ju upp och träna imorgon. Jympa pass kl. 10.00 efter det är det planerat att köra ett litet pass på gymmet!

Nyfiken som ett barn på att se hur mycket snö det är imorgon när jag går upp =)


GOD NATT

snö

Det snöar lite ute nu om ni inte visste det ;)

Nu e de Kvällsöppet som visas på TV hos mig, idag har jag svårt att ta sida...!
Efter Kvällsöppet ska jag och Bells ut i snön och rulla runt runt runt!

låt era barn prova/pröva

♥ Nybörjarkurs på Varbergs ridskola för barn från 6 år startar lördagen den 3 mars kl 9.00. Totalt 15 lektioner, 30 min ridning och 30 min hästkunskap varje gång. Första gången är introduktion och genomgång tillsammans med föräldrar. 
Pris:1836:- för alla gånger. Boka nu! 0340-14492 ♥
ingenting alls

Idag har jag och Bella inte gjort någonting alls, vilket jag iaf tycker är hur skönt som helst!
Jag tror Bella trivs också, hon ligger så sött nerbäddad i sin lilla säng och bara är så söt!
Vi har givetvis vart ute lite, Bella har haft på sitt stora varma goa regn täcke ;) Så söt hon är i det då. Hon travade allt på trott täcket och regnet. Vi har också övat på nya tricket att stänga lådan (se på FB om ni vill).

Igår hade vi examination, gick bra, jag får minst G på första kursen vilket känns oerhört skönt! Vi har bara U, G & VG, självklart vill man ju ha VG men måste vara nöjd med G =)
Nu har jag lagat tacos, me jag ska inte äta än, först måste ju hästarna få mat, så jag får åka och fodra nu! =)
Det ska ha en massa massa mat de fina underbara djuren! Efter fodringen ska jag hem och kolla på melodifestivalen (rena rama skiten) men finns inget annat att se på. Syrran ska med hem och sova över =)

Igår hoppade jag Kordero, =) några fina språn fick han allt, de e ju så med unghästar, de ska lära sig, hoppa av tidigt, hoppa av rätt, hoppa av i form, de kommer bli fel fel och fel, men när det blir rätt är det så skönt. Både jag och Kordero lär oss mer och mer för varje dag! Åhh vill ha han nu, att han bara är MIN!!! Han gillar att hoppa, riktigt sug i sprången är det, och efteråt vill han gärna bara öka på och ta nästa. Men visst är han fortfarande tittig och rädd och det gäller verkligen att visa honom hindret och ha skänklarna om sådär lagom mycket och på rätt ställe... Svår balans att hitta, men som sagt när det blir rätt blir det riktigt bra! igår red vi säkert i 90 min, känns i benen.... Nää nu ska jag dra så hästarna får mat! :D

vaccin

JAG ÄR SÅÅ GLAD ATT JAG INTE VACCINERADE MIG!!!

lycka

trotts fet förlust mot råttorna idag och att kvalserien närmar sin med stormsteg så:
Recept på Lycka:
1 påse leenden
2 dl öppenhet
3 msk positivitet
1/2 dl humor
1 dl självaktning
2 rågade msk enkelhet
1 nypa välvilja
4 droppar lättsamhet
och 1 pkt kärlek till livet

folktomt på läktarna idag


tröjan du hatar

Du vet mycket väl vad du gjort (gjort, gjort mot mig)
den där blicken du ger mig är gammal nu (nog för mig)
jag vet hur du funkar, jag kan dig ut och innantill
så hälsa ditt hjärta att allt är slut (död för mig)

jag kastar ut det sista av dig som finns kvar i mitt liv
jag kunde dö för dig, nu är du död för mig

Okej, äntligen slipper jag allt ditt tjat
och pastan du laga var katastrof
så ha det bra, vi hörs, vi ses (i dina drömmar)

Vill tacka för tiden vi haft
men fuck allt du sagt, att du vart i min famn varje natt gör mig kall
den brinnande bilden av oss, den håller mig varm

Dina lakan är konfetti nu ska himlen bli vit
allt du brände ner, låt det regna ner
jag kastar ut det sista av dig som finns kvar i mitt liv
jag kunde dö för dig, nu är du död för mig

Det finns saker jag saknar, typ när vi var nakna
nu brinner din tavla, nu ligger dina kläder ute på gatan

Jag kan aldrig vara den du vill att jag ska vara, baby
(du borde veta bättre)
ringer 40 gånger och du tror att jag ska svara, baby
(du borde veta bättre)

Jag kastar ut det sista av dig som finns kvar i mitt liv
brukade gå ner för dig, nu är du död för mig

plugg

Tänkte åka hem till mammsen för lite plugg om en stund.

lathund

Antal galoppsprång

1 (kombination)

2 (kombination)

3

4

5

6

7

Avstånd i meter

7-7.5m

ca 10.5m

14m

17.5m

21m

24.5m

28m


phu

Nu har jag lämnat in uppgift 2, jodå relativt nöjd.
Imorgon blir det upp och sätta sig med en klasskamrats uppgift 2 och ge respons. Skrftlig respons, sen lämnar jag 15 min muntlig respons på fredagens eximination =)
Men jag har redan börjat, känner mig laddad. Först trodde jag det skulle vara svårt att hitta saker, men är man kritisk nog och ser allt med kritiska ögon så. Det är ju för att hjälpa till att göra uppgiften bättre, så det är gott syfte. Svårt att ta kritiken från en annan bara, jag kommer ju få kritik av en annan klasskamrat.... hii...!
"Critical friends"

Idag när jag vaknade tog jag och Bellsan oss en promenad till mamma, sen gick jag och mamma och käkade god lunch på restaurang Peder. Sen satt jag en stund med uppgiften sen gick jag och snuttan hem igen. Åkte till biblan och skulle se om de hade böckerna till nästa kurs, åhh!!!! sikket bibliotek vi har, de hade 1 av 7 böcker!!!! tjena!!!! =(
Sen vart de kaffe hos Frida och sen en sväng till stallet för att kolla in tävlingsgruppen och nu sitter jag la änna här i soffan igen! =)


ha de göttt hajs!

laddar

laddar inför hopptävling 4/3, funderar på att köra 2 starter =) ?


(hahahahahahahahahaha) 

G

Nu är snart min uppgift 2 klar, har lite små pill kvar med den bara =)
Känns oerhört skönt faktiskt!
Måste lämna boet nu och köpa tvättmedel och sköljmedel så jag kan fortsätta tvätta!

snö

Nu ska jag och Bella ut i snön, hon är så lycklig när det är snö!!! =)
Sen ska jag till stallet och ta in över 30 hästar =) hahaha!!! woops!
sen e de kalas som gäller, nää hejsvejs!

ååhh

Hade en grym kväll igår.

Nu sticker jag till stallet, efter det väntar pizza från campino, stor godispåse från hemmakväll och mys i soffan framför Melodifestivalen.

inte sist iaf =)

Häst Elit- LB:1

 

 

Agneta Svensson

Armani

61%

1.Ellinor Svensson

Maya

66%

3.Pia Nilsson

Ming

62%

Ellinor Ivarsson

Romeo

58%

Mariana Åsman

Eilert

57%

Susanne Paulrud

Miss Classic

61%

Zophia Göransson

Peter Pan

61%

Malin Jönsson

Armani

58%

2.Inga Jacobsson

Maya

64%

Jannice Sandberg

Mangan

59%

2.Camilla Bengtsson

Max

64%

Sofia Börjesson

Alexia

59%

Josefin Dalgren

Rambler (Privat)

55%

Erika Zingmark

Poetics Flying Kiss (Privat)

64%

Lisa Jansson

Let’s do it (Privat)

60%

Maja Sleman

Majke (Privat)

65%


kallt

Om ni tycker det är kallt så ställ er i ett hörn för där är det alltid 90 grader

! ! !

Spännande dag, de e jobbigt att vara helt ny!
Men det gick bra!

Och smälte när man gick hem och barnen sa -Hejdå Fröken! Vi ses imorgon och kramade om mig!!! =)
Naaa vi ses ju inte imorgon, men hoppas en annan dag =)!

Nu sitter jag här hemma, och tänker inte gå ut mer idag.
behöver påbörja min skoluppgift...! Men nja... haha joo jag måste!
Kom igen nu, sätt igång! men jag känner mig själv, kommer snart att sova som en stock i soffan ;0)

<3

Tänker på dig idag 7/2
<3

Får åka till graven och tända ljus och kanske lägga en blomma <3

=)

Lördagen var kanoners!

Var framme i Kviberg på förfesten 16.30, vi hade skit skoj, fixade oss och shotade och drack och sjöng =)
19.00 gick vi till lokalen vi skulle vara, minglade och drack cider och sen var det mat, god förrätt med nån räkgrej på =) fläskfilé m gratäng och nån sås minns ej hahahaha, men gott var det =) sen vart de en sådär chokladkaka, men alla andra verkade gilla den skarpt! Sen sjöngs det och sjöngs och delades ut priser, och ja mitt i allt de roliga fick la jag åka hem.
Men att hålla mig på banan, jaa... Näpp. Avslutade kvällen i  Varberg såklart, fullt ös! MEN drack bara hoff för en gång skull ute =)=)=) elller just de ja, en redbull vodka fick jag ju med... men en kärring snodde den, och jag orkade inte tjafsa, hon behövde la den (jag hade inte betalat den själv)

Söndag, upp vid 8.45. TJENA. fy.
12.20 var jag inne på banan, Mangan skötte sig fint, gjorde tom skit snygga byten men tyvärr skulle han ju inte byta, hahaha. Men jag kom runt banan och är nöjd. Ingen placering, men kom inte sist heller ;) JAG ÄR NÖJD!
5 mars är det hopptävling, vinner jag den vinner jag hela hoppcupen =) innan det ens är final =) hihi den är 27 maj! Så jag har 2 chanser på mig att vinna, vilket känns asa skönt!

Imorgon ska jag jobba på stadt, på bokningen. Känner mig lite nervös... Alla paket och nya rum och allt sånt, hihi!

fyller år om 57 dagar

Namn

Förnamn: Jannice Pia Theres
Tilltalsnamn: Jannice
Efternamn: Sandberg

Adress

Gatuadress: Marmorgatan 21 lgh 1002
Postnr/ort: 432 38 Varberg

Ålder och födelseinformation

Ålder: 23 år, 10 månader och 3 dagar
Född för antal dagar sedan: 8 709 dagar
Född på vilken veckodag: Söndag

Stjärntecken

Stjärntecken: Väduren

Kinesisk Astrologi

Födelseår: 4686 (enligt månkalendern)
Element: Jord
Djur: Drake

Vilken veckodag inträffar födelsedagen på

    2012 = Tisdag 24
2013 = Onsdag 25
2014 = Torsdag 26
2015 = Fredag 27
2016 = Söndag 28
2017 = Måndag 29
2018 = Tisdag 30
2019 = Onsdag 31
Tror jag kommer fylla 50 på en lördag =)

finsittning

Idag e de finsittning, 3 rätters och fest!
klädsel: tänk nyåt! hahaha okej...!

Gäller att hålla sig på banan ikväll, dressyrtävlning imorgon =)

taggad som en igelkott!woop wooop

GOD NATT

Det var en häst och en kyckling som var ute och gick. Plötsligt halkade hästen ner i ett träsk. Han sade till kycklingen: Hjälp jag drunknar dra upp mig på nåt sätt. Kycklingen sprang och hämta bondens nya Ferrari och drog upp hästen. Dagen efter var hästen och kycklingen ute och gick igen. Denna gången föll kycklingen ner i en lerpöl ,kycklingen sjönk snabbt så hästen hade inget annat val än att ställa sig bredbent över lerpölen och släppa ner "trollspöet" och dra upp kycklingen.

Och vad har vi lärt oss av det här. "If you have a dick like a horse you don't need fansy cars to pick up chicks"

torsdag kl. 22.00

Torsdag och klockan är 22.00


DEBATT

helt OK

Haft en helt OK dag.
Pluggat.
Vart på arbetsintervju.
Handlat kläder med farmor åt farmor.
Käkat god kvällsmat.

Nu är man lärarvikarie från åk F-5 men även åk 6-9 om det skulle behövas samt fritids.
Får väl se hur mycket det kan bli.

2 roliga jobb och studerar, framtiden känns helt OK!

jaha

Sitter nu och funderar ut vad jag ska prata om på måndag...
Något som man har lärt sig, jag eller någon annan. Finns ju hur mycket som helst, men att välja ut just en sak.

Joo jag har en fråga, VAD HETER KVADRATMETER PÅ ENGELSKA??? Square feet, stämmer det?

Har skickat in en reviderad text till uppgift 1, hoppas man får G. =)
Finns U=underkänd G=godkänd och VG=väl godkänd.


tips

Fick muntlig respons på min text idag av andra studenter och lärare. Jätte bra!! NU ÄR JAG SÅ NÖJD MED TEXTEN!!!
Jag fick även lämna respons på andras vilket var väldigt intressant.

Sitter nu med en text som ska lämnas in på fredag innan 16.00 det ska vara en engelsk inledning på vad jag ska prata om på måndag. Men vad ska jag då prata om i 10 min?
En lärande situation utifrån den lärandes perspektiv, mm jaa finns hur mycket som helst att välja på ju men vad ska jag välja. Frågor att ställa sig är, vad, hur och varför.
English... jaa....


Sen sitter jag bara och tänker på dessa 4 unga människor för förlorade sina liv, en av dem gick på Furuberg när jag gick där. Jag gick i samma klass som henne syster. Känns tugnt. Min kusin var nära vän med henne och de andra, nu har hon på 1,5 år förlorat 6 vänner... Varför måste vissa människor bli så utsatta?

Beklagar, hoppas ni får det stöd och hjälp som ni behöver.
(inget kan ta bort smärtan av den man saknar)

RSS 2.0